DE GROTE VLOED

De meest verbazingwekkende gebeurtenis in de Bijbel is wellicht de Grote Vloed, of Zondvloed, die de mensheid vernietigde. Alleen Noach en zijn familie en uitverkoren dieren overleefden, zoals God het wilde. Dit intrigerende verhaal dringt de vraag op of dit alles berust op een historische gebeurtenis. Zou het mogelijk geweest kunnen zijn, een wereldwijde vloed die de mensheid vernietigde?

Het Bijbelse verhaal is zeer nauwkeurig wat betreft de duur en de intensiteit van de catastrofe. Het regende 40 dagen, en de hele gebeurtenis van inschepen tot en met ontschepen duurde ruim een jaar. Maar wat de echte oorzaak was, buiten dat God deze ramp verordonneerd had, wordt niet duidelijk. 

Maar, als je de literatuur bestudeerd wordt duidelijk dat het Bijbelse verhaal niet op zichzelf staat. Lang voordat de eerste zinnen van de Bijbel geschreven werden, bestond er al een vergelijkbaar verhaal in Sumerië (het huidige Irak) waar het als dicteeoefeningen in scholen werd gebruikt, meer dan duizend jaar daarvoor. Dat verhaal ging ook over een boot en een uitverkoren familie die de vloed overleefde. Mijn verder onderzoek bracht aan het licht dat er over de hele wereld catastrofale vloedverhalen bestaan; extreme regenval dan wel in de vorm van uitzonderlijk zware sneeuwval.

boek: De Verborgen Geheimen van de Mensheid

In het boek "De Verborgen Geheimen van de Mensheid - Deel2, Hoofdstuk 9" heb ik deze vloedverhalen verzameld en geanalyseerd. Ze wijzen overduidelijk naar een kosmische oorzaak. Bovendien heb ik gepoogd deze verhalen te verbinden met catastrofale gebeurtenissen in de oudheid zoals we die nu kennen uit de klimaatstudies van de laatste decennia. Een datum in het bijzonder valt dan op: rond 3150 +/- 50 jaar voor Christus trof een uitzonderlijke catastrofe de aarde, en in het bijzonder de Andes. Analyses van ijsboringen in de ijskappen van Antarctica en Groenland laten een catastrofale gebeurtenis zien in dat jaar waarvan de oorzaak niet vastgesteld kon worden. Alle aanwijzingen wijzen in de richting van een Grote Vloed in 2150 v. Chr.

Nog veel meer over catastrofes en het klimaat vind je in het boek "Gaat Al Gore zijn Nobelprijs teruggeven?"

boek "Gaat Al Gore zijn Nobelprijs teruggeven?"


Mysteries HOME