EZECHIËL

HOOFDSTUK I

De roepingsvisioen van Ezechiël

 

 

Het mysterie stamt uit de 6de eeuw voor Christus. Het is de tijd dat de Joden gevangen genomen zijn en in ballingschap naar Babylon zijn gebracht. Maar vele ballingen aanbaden hun enige god Jaweh niet meer wat Hem deed besluiten om Ezechiël te bevelen om bij de ballingen te gaan wonen in het zuiden van het huidige Irak en hen te overtuigen hun afgoden af te zweren en naar Hem terug te keren. Maar het verhaal dat beschrijft hoe Jaweh naar Ezechiël toegaat is uiterst merkwaardig. Het staat in de Bijbel, in het boek Ezechiël en pas nu in onze tijd, nu we zo vertrouwd zijn met moderne vliegmachines zoals helikopters en straaljagers, kunnen we begrijpen wat Ezechiël heeft gezien (zie ook het mysterie van Abydos). Het verhaal luidt als volgt:

OT-1989

STATENBIJBEL  1637

Uitleg Ad Roest - Weesp

 

 

1 Tijdens mijn verblijf bij de ballingen aan de rivier de Kebar, op de  vijfde dag van de vierde maand van het dertigste jaar, zag ik de hemel opengaan en kreeg ik een groots visioen.

 

 

 

 

 

2 Het was het vijfde jaar van de ballingschap van koning Jojakin. Op de vijfde dag  van de maand

 

 

 

 

 

3 werd het woord van Jahwe gericht tot de  priester Ezechiel, de zoon van Buzi; het gebeurde in het land van de Chaldeeen, aan de Kebar; daar kwam de hand van Jahwe over hem.

 

 

 

 

 

4 In mijn visioen zag ik hoe een storm uit het noorden kwam opzetten: een grote wolkenmassa waar vuur in opflitste en die omgeven was door een gloed: de wolkenmassa schitterde als blinkend metaal.

4 Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs

 

Een VTOL vehicle met een rotor (wind) en minimaal twee kantelbare straalmotoren (vuur). In het midden de metalen buik van het voertuig.

 

5 In de wolken tekenden zich gestalten af die op vier levende wezens geleken. Ze zagen er als volgt uit: ze leken op mensen,

5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens;

Vier mensen in pakken als astronauten met open helm vizier.

 

 

6 maar hadden elk vier gezichten en vier vleugels;

6 En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.

 

De vleugelen zijn mogelijk een back pack.

 

 

7 hun benen waren recht en hun voeten leken op de hoeven van een kalf.

7 En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper.

 

De schoenen hebben mogelijk koperen neusbeschermers

 

 

8 Onder de vleugels waren bij de vier op zij mensenhanden zichtbaar. De gezichten van de vier wezens evenals hun vleugels.

8 En mensenhanden waren onder hun vleugelen, aan hun vier zijden; en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen

 

 

 

9 die met elkaar verbonden waren, wendden zich niet als ze zich voortbewogen; ze bewogen zich recht voor zich uit.

9 Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan den ander; zij keerden zich niet om, als zij gingen; zij gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht henen.

 

2x2 vleugels aan elkaar worden rotorbladen en dat 2 maal.

De rotorbladen draaien in één richting. De rotorbladen zijn zo lang dat zij voor zijn gezicht heen draaiden.

10 De gezichten van de vier wezens leken van voren op dat van een mens, rechts leken ze op dat van een leeuw. links op dat van een stier en van achteren op dat van een arend.

10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht.

Een helm met een afgeronde bevestiging aan de rugkant geeft het silhouet van leeuwenmanen. De os heeft horens. Misschien zijn dat de antennes op de pakken .

Een zuurstofslang of een microfoonbeugel kan eruit zien als de snavel van een arend.

 

11 Twee van hun vleugels waren naar boven uitgestrekt en raakten elkaar, de twee andere bedekten hun lichaam.

11 Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen.

De vleugels (rotorbladen) waren in twee lagen verdeeld 

Alt.  1x rotorbladen en de vaste vleugels

 

 

12  Ze bewogen zich recht voor zich uit; ze gingen waarheen de geest hen dreef en keerden zich niet om als ze zich voortbe­wogen.

12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen.

De rotorbladen draaien altijd in één richting door.

Met De Geest wordt het hele toestel bedoeld.

 

 

 

13  Tussen de levende wezens was iets dat op brandende kolen leek, op fakkels die tussen de levende wezens op en neer flitsten; het vuur laaide hoog op en er schoten bliksemstralen uit.

13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort.

Mogelijk reflecterende kleding die door de beweging lichteffecten geeft zoals een isolatiedeken, Verlichting in het vaartuig of een lamp op de pakken?  Flitslamp van fototoestel.

 

14 De levende wezens zelf vlogen heen en weer als bliksemschichten.

14 De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht

 

De voertuigen verplaatsten zich met groot gemak horizontaal

 

 

 

15 Terwijl ik naar de levende wezens keek, zag ik dat bij alle vier op de grond een wiel stond.  

15 Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.

 

De bodemvorm en de zijkanten van het voertuig worden rad genoemd. Alle vlakken waren gebogen of rond. Het totaal had een bolvorm.

 

 

16 De wielen glansden als chrysoliet en hadden alle vier dezelfde vorm en bouw. Ze zagen er zo uit en waren zo gebouwd alsof het ene wiel in het andere zat.

16 De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois; en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad.

 

De kleur van het toestel is zeegroen. De kanten zagen er bijna gelijk uit.

De vormen zijn overwegend rond met ronde vormen in een rond vlak. Het geheel had een bolvorm.

 

17 Als ze zich verplaatsten, konden ze zich in alle vier richtingen bewegen zonder dat ze zich hoefden om te draaien.

17 Als zij gingen, zij gingen op hun vier zijden; zij keerden zich niet om, als zij gingen

 

Opnieuw, de rotorbladen draaiden in één richting door. De vleugels liggen op hun zijkant, horizontaal dus.

 

 

 

18 De wielen waren indrukwekkend hoog en de velgen ervan waren geheel met ogen bezet.

18 En hun velgen, die waren zo hoog, dat zij vreselijk waren; en hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen

 

De velgen zijn de zijkanten van de heli. Angstwekkend hoog. Rijkelijk voorzien van raampjes en andere ronde zaken zoal lampen, luidspreker en sensoren. Zie de ogen aan de Chinook heli.

 

19 Als de levende wezens zich verplaatsten bewogen de wielen zich met hen mee, en als ze zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de wielen met hen mee:

19 Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven.

 

Alles zit aan elkaar vast. Het voertuig steeg verticaal op.

 

 

20 ze gingen naar waar de geest hen dreef, en de wielen verhieven zich gelijktijdig mee, want de geest van de levende wezens beheerste ook de wielen.

20 Waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.

 

Spreekt voor zich als je je een helikopter met passagiers erin voorstelt die bewegingen maakt etc.

 

 

 

21 Als de levende wezens zich verplaatsten bewogen de wielen zich mee, en als de levende wezens stilstonden, stonden ook de wielen stil, en als de levende wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de wielen, want de geest van de levende wezens beheerste ook de wielen.

 

21 Als die gingen, gingen deze; en als die stonden, stonden zij; en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.

 

Als de rotoren bewegen, beweegt  het hele toestel. Alles gaat tegelijkertijd omhoog.

Als het toestel stil staat, staan ook de rotoren stil.

 

 

 

22 Boven de hoofden van de levende wezens bevond zich een soort gewelf dat glinsterde als verblindend kristal, uitgespannen boven hun hoofden.

22 En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid.

 

De passagiers zaten in een (plexi-) glazen koepel die tot boven hun hoofden doorliep.

23 Onder het gewelf hielden de levende wezens twee vleugels naar boven gestrekt zodanig dat ze elkaar raakten; met de twee andere bedekten ze hun lichaam.

23 En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan den ander; ieder had er twee, die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee, die ze derwaarts bedekten.

 

Mogelijk de stoelen waarin de passagiers zaten met hoge rugleuningen en zijsteunen

 

 

 

24 Als ze zich voortbewogen hoorde ik het klapperen van hun vleugels; het was als het gedruis van een grote watermassa, als de donder van de Almachtige, als het rumoer in een legerplaats; als ze stilstonden lieten ze hun vleugels neer.

24 En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heirlegers; als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder.

 

Het geluid behoeft geen uitleg

De rotors van een heli zijn flexibel en zakken naar beneden als zij stilstaan

 

25 En er klonk een stem boven het gewelf dat boven hun hoofden was.

25 En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen nedergelaten hadden

 

Een stem uit een luidspreker. Kennelijk boven de passagiers cabine geplaatst.

 

 

 

26 Boven het gewelf dat boven hun hoofden was gespannen zag men zo iets als een saffiersteen in de vorm van een troon. En daarop, op wat dus een troon leek te zijn, was een mensengestalte zichtbaar.

26 En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde

 

De piloot zit in een cabine boven de passagiers zoals bij de rescue heli.

De binnenkant kan donkerder blauw van kleur zijn geweest of mogelijk had de buitenkant vanaf een bepaalde hoogte die kleur.

 

27 Ik zag een schittering als van metaal; boven zijn middel fonkelde die gestalte als metaal, a/sof er vuur zijn binnenste gloeide, en onder zijn middel scheen hij vuur dat een gloed uitstraalde;

27 En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.

Een verticale metalen straalpijp waarin vuur te zien is. Op een kleine afstand van de opening ziet dit vuur er anders uit door de straalstroom.

 

28 zoals de boog er uitziet die in de regentijd in de wolken staat, zo was de aanblik van de gloed die hij uitstraalde. Aldus openbaar zich de heerlijkheid van Jahwe. Toen ik dat zag viel ik plat voorover. Daarop hoorde ik een stem tot mij spreken.

28 Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.

 

De ruiten van de cockpit zijn warmtewerend of voorzien van een dunne bedrading om bevriezen te voorkomen. Dit geeft een polariserend- of regenboogeffect. Ook de vlammen uit een straalpijp geven zo’n effect.

 

Mysteries HOME